Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van MTB de Hondsrug, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59220163.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens en/of die van uw minderjarige kinderen omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@mtbdehondsrug.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Lid worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst
 • Voornaam / Roepnaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Inschrijfdatum
 • Opzegdatum
 • NTFU nummer
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, binnen 12 maanden. NTFU t.b.v. NTFU lidmaatschap

(NTFU heeft eigen privacy verklaring)

Ledenadministratie
 • Voornaam / Roepnaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Machtiging incasso en datum afgifte
 • Contributie-bedrag

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  
Vrijwillige diensten
 • Voornaam
 • Achternaam
 • (Mobiel) Telefoonnummer

 

Uitvoering van de overeenkomst; in overleg en met uw toestemming worden de vrijwillige diensten ingepland Zolang als men aangemeld / lid is. Vrijwillige diensten worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld. WhatsApp groep trainers/begeleiders en WhatsApp groep catering (alleen voornaam, achternaam en datum vrijwillige dienst)
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst;

Geen reclame, alleen voor het relevante club informatie 

Zolang als men aangemeld / lid is. E-marketingtools

Website MTB de Hondsrug

Berichten plaatsen op website en sociale media
 • Foto’s
 • Verslagen (trainingen, activiteiten)
Foto’s waarop mensen herkend kunnen worden zullen alleen na toestemming openbaar geplaatst worden. Onderdeel van de profilering van MTB de Hondsrug; Foto’s worden niet verwijderd Website MTB de Hondsrug

Facebook MTB de Hondsrug

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt MTB de Hondsrug uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die MTB de Hondsrug met u heeft, tenzij MTB de Hondsrug wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht MTB de Hondsrug verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij MTB de Hondsrug op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal MTB de Hondsrug deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van MTB de Hondsrug hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
MTB de Hondsrug treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van MTB de Hondsrug. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. MTB de Hondsrug raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
MTB de Hondsrug past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. MTB de Hondsrug raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal MTB de Hondsrug er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.a

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of MTB de Hondsrug wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:    Edwin Sikkens
E-mail:                      info@mtbdehondsrug.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.