Gedragsregels trainers/begeleiders

In de sport is de relatie tussen trainer/begeleider en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft MTB de Hondsrug gedragsregels vastgesteld. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen trainer/begeleider en sporter.

Onderstaande gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers/begeleiders/trainers die met onze (minderjarige) leden in contact komen. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan er een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. MTB de Hondsrug zorgt ervoor dat de gedragsregels duidelijk zijn en nageleefd worden middels sociale controle en open communicatie. Tevens worden bij aanstelling van nieuwe trainers/begeleiders de gedragsregels doorgenomen.

Voor alle begeleiders, trainers die in contact zijn met minderjarige jeugdleden geldt:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel in de sport.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van m.n. geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. Het is verboden om foto’s te maken in kleedruimtes en douches
12. In een app-groep van de vereniging, kijkt een begeleider/trainer mee om grensoverschrijdend gedrag in de gaten te houden
13. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.